Courses

 

CHEM-457: Inorganic Chemistry

CHEM-458: Inorganic Chemistry Laboratory

 

CHEM-651: Advanced Inorganic Chemistry I

 

CHEM-652: Organometallic Chemistry